1% dla ZHP

Hufiec ZHP Rzeszów liczy 23 jednostki, w których działa ponad 420 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów. Biorą oni udział w: zbiórkach, biwakach, wycieczkach, rajdach zimowiskach i obozach, na których bawią się, uczą i pracują. Harcerze nie dostają żadnych dotacji – wszystkie działania muszą sfinansować ich rodzice lub sami wypracować fundusze. Wszyscy instruktorzy naszego hufca są wolontariuszami. Dlatego bardzo nam zależy na pomocy przyjaciół harcerstwa, którzy zechcieliby przekazać nam symboliczny 1% podatku lub wesprzeć dowolną wpłatą.

Wpis w zeznaniu podatkowym powinien brzmieć:
Numer KRS: 0000296261
Cel szczegółowy: Hufiec ZHP Rzeszów

W roku 2021 ogłaszamy VI edycję konkursu o statuetkę „ZŁOTEGO ŁOSIA” dla osoby, która wpłaci najwyższą sumę na nasze konto lub przekażę 1% swojego podatku (należy wyrazić zgodę na podanie danych), przez co pomoże nam w utrzymaniu Hufca i działaniu drużyn harcerskich oraz zuchowych.

Liczymy na Państwa pomoc,
bo przekazane pieniądze wrócą do dzieci!

Klauzua RODO dla osób przekazujących 1% na rzecz Hufca ZHP Rzeszów

1. [Administrator danych]
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, są: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka, ul. Hetmańska 9 35-045 Rzeszów (zwana dalej „Chorągwią”).

2. [Inspektor Ochrony Danych]
Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio: mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1 % podatku, a także w celu podziękowania za wsparcie. Wykorzystujemy Twoje dane w powyższych celach, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. [Ujawnianie danych osobowych]
Twoje dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urzędu Skarbowego, tylko w sytuacji, gdy składając deklarację podatkową wyraziłeś zgodę na przekazanie danych osobowych do Organizacji Pożytku Publicznego, którą wspierasz.
Nie ujawniamy Twoich danych podmiotom spoza Związku Harcerstwa Polskiego.

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:
1) wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto możesz:
1) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
2) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
3) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
4) żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Czy wiesz że?